Miljö & kvalitet

Miljöpolicy

Denna miljöpolicy gäller för Golvon Badrumsrenoveringar AB och anger de övergripande principerna för styrning av vårt miljöarbete.

Målet är att användandet av byggmaterial sker med mesta möjliga miljöhänsyn i byggprocessen och brukandets alla led.

De kemiska produkter som vi använder oss av levereras i huvudsak från Weber som är ett etablerat företag med eget kvalitets och miljöledningssystem.

Vid val av produkt tas hänsyn till arbetsbarhet, tekniska egenskaper, miljöpåverkan och pris så att ett gott resultat uppnås
utan onödig påverkan på miljön till en rimlig kostnad.

En betydande miljöaspekt är transporter. Miljöpåverkan från dessa hålls nere genom att vi har förhållandevis nya bilar med senaste avgasreningstekniken, samt att vi har noggrann planering av materialåtgång som medför att onödiga extratransporter kan undvikas.

Blandningspumpar drivs med el.

För att uppnå vårt mål ska vi se till att:

  • Gällande miljölagar skall alltid följas vid arbete inom entreprenad eller vid företagets hemort.
  • Arbeta för att ständigt förbättra miljö och miljöpåverkan.
  • Upprätta och tillhandahålla miljödokumentation för de produkter som vi använder.
  • Minimera spill och avfall och hantera detta med största möjliga miljöhänsyn.

Kvalitetspolicy

Golvon Badrumsrenoveringar AB ska i varje enskild entreprenad lämna ifrån sig
ett kvalitetsmässigt väl utfört arbete.

Arbetet utförs alltid enligt leverantörens anvisningar som förmedlas till Golvon Badrumsrenoveringar AB
via utbildning, produktblad och säkerhetsdatablad.

Genom information om nya och förbättrade produkter och arbetsmetoder skall
Golvon Badrumsrenoveringar AB sträva efter att ständigt förbättra sig inom såväl kvalitets som miljöområdet.

För att tillse detta ska stor vikt läggas på följande:

  • Erforderliga resurser ska finnas för att uppnå uppställda mål.
  • Vid händelse av avvikelse fylls avvikelserapport (AR) i. I AR beskrivs fel på handlingar,besked eller produkter.
  • Ansvarig person fyller i förslag till åtgärd.
  • Fastställd kvalitetsrutin ska följas vid inköp.
  • Egenkontroll enligt BBV´s kvalitetsplan ska utföras på samtliga objekt.